Obchodní podmínky

Prosím, přečtěte si níže uvedený text pečlivě. Odesláním objednávky, tedy kliknutím na tlačítko ODESLAT v prodejním formuláři potvrzujete, že vám byly před uzavřením smlouvy sděleny zákonem stanovené informace, že jste se seznámili s mými obchodními podmínkami a že jim plně rozumíte a souhlasíte s nimi. Pokud tomu tak není, na uvedené tlačítko prosím neklikejte. Děkuji

Všeobecné obchodní podmínky BnB Poradenství - projektu podnikatelky Jany Komínové, IČ: 03929639, se sídlem Mrkvičkova 1350/44, 163 00, Praha Řepy

1. Úvodní ustanovení

1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „Obchodní podmínky“) platí pro nákup na internetovém portálu bnbporadenstvi.cz (dále jen „Internetový portál“) a upravují vzájemná práva a povinnosti mezi zákazníkem (dále jen „Kupující“) a provozovatelem internetového obchodu, jímž je společnost J&J Creative Enterprise s.r.o., IČ: 04540875, se sídlem Bořivojova 998/103 , Praha 3, (dále jen „Prodávající“), vznikající v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy uzavírané mezi Kupujícím a Prodávajícím prostřednictvím Internetového obchodu (dále jen „Kupní smlouva“).

1.2. Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Kupující uzavřením kupní smlouvy potvrzuje, že se seznámil s úplným zněním těchto smluvních podmínek, že rozumí veškerým jejím ustanovením a že s nimi v plné míře souhlasí.

1.3. Je-li smluvní stranou spotřebitel (jiná osoba, než podnikatel, který činí objednávku v rámci své podnikatelské činnosti), řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami také občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.).

Obchodní podmínky jsou platné pro publikace, semináře a vše, co naleznete na této stránce bnbporadenstvi.cz. 

2. Objednávka a uzavření kupní smlouvy

2.1. Objednávku je Kupující oprávněn zaslat Prodávajícímu skrze objednávkový systém umístěný na webové stránce bnbporadentvi.cz.

2.2. Informace o zboží a ceně uváděné prodávajícím jsou závazné s výjimkou zjevné chyby. Ceny jsou včetně DPH a jiných poplatků.

2.3. Kupující vybráním zboží z nabídky Prodávajícího a jeho následným objednáním (prostřednictvím vyplnění objednávkového formuláře na webu) podává prodávajícímu návrh na uzavření kupní smlouvy. Kupní smlouva mezi Prodávajícím a Kupujícím je uzavřena okamžikem akceptace tohoto návrhu, tedy potvrzením objednávky ze strany Prodávajícího odeslaným na emailovou adresu Kupujícího. V případě, že k takovémuto potvrzení ze strany Prodávajícího nedojde, má se za to, že kupní smlouva nebyla uzavřena.

2.4. Přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou není přijetím nabídky.

2.5. Podané objednávky jsou závazné.

2.6. Podmínkou platnosti objednávky je vyplnění veškerých náležitostí objednávkového formuláře, včetně souhlasu se zněním těchto obchodních podmínek.

2.7. Kupující je srozuměn s tím, že Prodávající není povinen uzavřít s Kupujícím kupní smlouvu na veškeré zboží uvedené v eshopu Prodávajícího, tj., že vystavené zboží na webu prodávajícího není nabídkou k uzavření smlouvy ve smyslu § 1732 obč. zák. 

2.8. Kupující může zboží převzít zásadně až po jeho úplném uhrazení, nedohodnou-li se obě strany jinak. 

2.9. Při odeslání zboží nastanou účinky odevzdání věcí Kupujícímu a to jejím předáním České poště, označí-li Prodávající věc identifikačními údaji Kupujícího, které jím byly uvedeny v objednávce.

2.10. Zboží zůstává do úplného zaplacení majetkem prodávajícího. 

2.11. Zákazník souhlasí s použitím prostředků komunikace na dálku při uzavírání smlouvy.

3. Cena zboží a platební podmínky

3.1. Všechny ceny uváděné na webových stránkách Internetového obchodu jsou včetně DPH.

3.2. Ceny uváděné na webových stránkách Internetového obchodu jsou vždy platné a závazné v okamžik uskutečnění Objednávky. Prodávající si vyhrazuje právo kdykoliv změnit ceny v Internetovém obchodě bez předchozího upozornění zákazníků. Po objednání zboží však změna ceny v Internetovém obchodě již nijak neovlivňuje cenu, která byla uvedena v Objednávce. Před odesláním Objednávky je vypočtena celková cena za zboží včetně nákladů souvisejících s balením a dodáním zboží (pokud je to v daném případě nutné).

3.3. Cenu zboží (včetně nákladů na dodání zboží) dle Kupní smlouvy může Kupující uhradit Prodávajícímu následujícími způsoby:

  • bezhotovostně převodem na účet prodávajícího;
  • bezhotovostně platební kartou.

3.4. Daňový doklad – fakturu vystaví a zašle Prodávající Kupujícímu v elektronické podobě na emailovou adresu Kupujícího uvedenou v Objednávce či v uživatelském rozhraní Kupujícího. Prodávající  je plátcem daně z přidané hodnoty.

3.5. Splatnost v případě platby na fakturu je 7 dnů od data jejího vystavení, nedohodnou-li se smluvní strany jinak, přičemž Kupující je povinen uhradit částku tak, aby v den splatnosti faktury byla již připsána na účet Prodávajícího, jinak se Kupující ocitne v prodlení. 

3.7 V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby, jinak prodávající nebude schopen platbu identifikovat a poskytnout včas požadované plnění. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

4. Dodací podmínky

4.1. U online produktů se dodáním rozumí zaslání přístupových údajů ze strany prodejce na emailovou adresu zákazníka uvedenou v prodejním formuláři, případně zasláním odkazu URL adresy apod.

4.2. Přístupové údaje poskytne prodávající zákazníkovi až po zaplacení celé kupní ceny, a to nejpozději do pěti dnů, není-li uvedeno jinak.

4.3. V případě CD, DVD, knih, dárkových předmětů atd. prodávající dodává a doručuje objednané zboží dle velikosti a váhy obchodním balíkem České pošty dle aktuálního sazebníku, v co nejkratším termínu, obvykle do 2-10 pracovních dnů od obdržení platby. Místo dodání je stanoveno na základě prodejního formuláře zákazníka. Za splnění dodávky se považuje dodání předmětu na adresu uvedenou v prodejním formuláři.

5. Odstoupení od smlovy